สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปแบบการนำเสนอ เช่น นำเสนอปากเปล่า นำเสนอโดยใช้ซอฟต์แวร์ แบบจำลอง ป้ายนิเทศ งานนำเสนอที่ดีควรจะแสดงเฉพาะใจความสำคัญ ใช้ข้อความที่สั้นกระชับ อาจเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และเรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม การนำข้อมูลมาจัดเป็นกลุ่มช่วยให้เห็นภาพรวมและสรุปผลง่ายขึ้น

  ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ เช่น กูเกิลสไลด์ ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ คีย์โน้ต โปรแกรมนำเสนอประกอบด้วยสไลด์และเมนูคำสั่งต่าง ๆ ที่สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ตามความสนใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การสร้างแผนภูมิรูปภาพ

2. การใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอ

3. ใช้โปรแกรมนำเสนอสร้างแผนภูมิรูปภาพ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
ชั่วโมง การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การนำเสนอข้อมูล (1) 23 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ คำถามหลังกิจกรรม และแผนภูมิรูปภาพ)