สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาด้วย ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ต้องมีลำดับขั้นตอนการทำงาน ก่อนและหลังที่ชัดเจน จะทำให้เข้าใจลำดับขั้นตอนง่ายและไม่กำกวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

 แสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยข้อความ หรือภาพ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม (3) 10 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และคำถามหลังจากทำกิจกรรม)