สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาด้วย ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ต้องมีลำดับขั้นตอนการทำงาน ก่อนและหลังที่ชัดเจน จะทำให้เข้าใจลำดับขั้นตอนง่ายและไม่กำกวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา

2. เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถาม

2. แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม (1) 20 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคำถามหลังกิจกรรม)