สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจาวันเกี่ยวข้องกับการใช้แสง มีทั้งที่ใช้แสงสว่างจ้า แสงสว่าง ปานกลาง หรือแสงสลัว ซึ่งบางกิจกรรมเป็นการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม การป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมทาได้หลายวิธี เช่น ไม่จ้องจอโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน หรือใส่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแสงจ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม

จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

    - อธิบายการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน

    - บอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมในชีวิตประจาวัน

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

       - มีวินัย

       - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2) 7 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)