สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน ระหว่างทางมาโรงเรียน และที่โรงเรียน เช่น การแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งตัว การเดินทางมาโรงเรียน เกี่ยวข้องกับการใช้แสงทั้งที่มีแสงจ้า แสงสว่างปานกลาง และแสงสลัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม

จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

   - บอกกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการใช้แสง

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - สังเกตกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการใช้แสง

    - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แสงในแต่ละกิจกรรม

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มีวินัย

     - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1) 5 ก.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)