สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา จะทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - สังเกตการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

     - การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มุ่งมั่นในการทำงาน

     - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (1) 17 ส.ค. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)