สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพื่อสืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงที่  หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

   - อธิบายและเขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

 2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด  

    - จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นของวัฏชีวิตของพืชดอก

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มีวินัย

     - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

   - อธิบายและเขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   - สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด

  - จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นของวัฏชีวิตของพืชดอก

3 สังเกตพฤตกรรมด้าน มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3) 20 ก.ค. 65 (มีใบงานและบัตรภาพ)