สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้าจะเจริญเติบโตและออกดอกเพื่อสืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไป เป็นแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

   - อธิบายและเขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

 2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

   - สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด

   - สร้างแบบจำลองเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

  - มีวินัย

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

  - อธิบายและเขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   - สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด

   - สร้างแบบจำลองเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

3 สังเกตพฤตกรรมด้าน มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2) 18 ก.ค. 65 (มีใบงาน)