สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ด เมื่อเมล็ดงอกจะได้พืชต้นใหม่ เมื่อพืชต้นใหม่เจริญเติบโตและมีดอก ก็จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ดอีกครั้ง เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   - บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต

      - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        - มีวินัย

        - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

   - บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   -  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต

3 สังเกตพฤตกรรมด้าน ซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1) 11 ก.ค. 65 (มีใบงาน)