สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน เชิงประจักษ์

ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสมหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - ระบุชื่อของพืชที่มีดอก

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - สังเกตพืชที่มีดอก

     - จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอก

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มุ่งมั่นในการทำงาน

      - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ระบุชื่อของพืชที่มีดอก

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง พืชดอกรอบตัว 6 ก.ค. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)