สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน เชิงประจักษ์

ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสมหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          - อธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- จัดกระทำข้อมูลโดยเขียนแผนผังความคิดเรื่องสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

             - มุ่งมั่นในการทำงาน

- มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 อธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (5) 4 ก.ค. 65 (มีใบงาน, ใบกิจกรรมและใบความรู้)