สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำ แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน เชิงประจักษ์

ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสมหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

          - อธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตลักษณะใบและลำต้นของพืช

- วัดความสูงของต้นพืช

- ทดลองว่าน้ำและแสงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

              - มุ่งมั่นในการทำงาน

 - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 อธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (3) 27 มิ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)