สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเมล็ดพืชได้รับน้ำที่พอเหมาะจะมีราก ลำต้น และใบเลี้ยงงอกออกมาจากเมล็ดพืช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - ระบุสิ่งที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - มุ่งมั่นในการทำงาน

    - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ระบุสิ่งที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช

2. สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (3) 15 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้และใบงาน)