สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางลักษณะที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน เมล็ดแต่ละชนิดประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด ภายในเมล็ดมีต้นอ่อนและใบเลี้ยง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - ระบุส่วนประกอบของเมล็ด

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

  - สังเกตลักษณะของเมล็ดพืช

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

   - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 ระบุส่วนประกอบของเมล็ด

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (1) 8 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)