สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด เช่น พืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่ในหนึ่งช่วงเวลาเราอาจจะสังเกตพบได้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง แต่บางลักษณะเราอาจไม่พบ เช่น การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การขับถ่าย เป็นต้น ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ก้อนหิน โต๊ะ หลอดไฟ ไม่มีลักษณะดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 2/1    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

 จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)       

    - เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - ซื่อสัตย์สุจริต

       - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและเปรียบเทียบลักษณะของเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

     - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

.4 สังเกตพฤตกรรมด้าน ซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6) 6 มิ.ย. 65 (มีใบงานและบัตรภาพ)