สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตหายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 2/1    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)       

     - เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

      - จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - มีวินัย

     - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและเปรียบเทียบ  ลักษณะของเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

     - จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3 สังเกตพฤตกรรมด้าน มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5) 1 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม, แบบบันทึกกิจกรรมและใบงานหลังทำกิจกรรม)