สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิต เช่น มด ปลาหางนกยูง สุนัข ต้นไมยราบ มีลักษณะดังนี้ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราอาจจะสังเกตพบได้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง แต่บางลักษณะเราอาจไม่พบ เช่น การเติบโต การสืบพันธุ์ การขับถ่าย เป็นต้น ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว เช่น โต๊ะ ก้อนหิน หลอดไฟฟ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 2/1    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

 จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

      - ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

      - เปรียบเทียบลักษณะของเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

       - จำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์

        - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

       - มีวินัย

       - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและเปรียบเทียบลักษณะของเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   - จำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์

    - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3 สังเกตพฤตกรรมด้าน มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4) 30 พ.ค. 65 (มีใบกรรมและแบบบันทึกผลกิจกรรม)