สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีลักษณะ ดังนี้ หายใจได้ สร้างอาหารเองได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 2/1    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - บอกลักษณะของของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต

     - สังเกตลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

      - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - ใฝ่เรียนรู้

      - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- สังเกตลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต

3 สังเกตพฤตกรรมด้าน ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3) 25 พ.ค. 65 (มีวีดิทัศน์และใบงาน)