สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ในแต่ละบริเวณ จะพบสิ่งที่อยู่นิ่ง และไม่อยู่นิ่ง ซึ่งจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น เคลื่อนที่ได้ ขยับได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ส่งเสียงได้ กินอาหารได้ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 2/1    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - มีวินัย

    - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

2 สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 23 พ.ค. 65 (มีวีดิทัศน์, ใบกิจกรรม, ใบความรู้และใบงาน)