สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ในแต่ละบริเวณ จะพบสิ่งที่อยู่นิ่ง และไม่อยู่นิ่ง ซึ่งจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น เคลื่อนที่ได้ ขยับได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ส่งเสียงได้ กินอาหารได้ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 
    ว 1.3 ป. 2/1    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
จุดประสงค์  
    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)    
    - บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 
    ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
    - สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
    ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
     - มีวินัย
     - ใฝ่เรียนรู้
 

การวัดผลและประเมินผล

- บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

- สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

- สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง สิ่งมีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1) 18 พ.ค. 65 (มีสื่อวีดิทัศน์ ใบกิจกรรมและใบงาน)