สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ใบพืชที่มีสีเขียวจะมีการสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือ แสง น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์ซึ่งสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือน้ำตาล แล้วเปลี่ยนจากน้ำตาลให้เป็นแป้งเพื่อเก็บสะสมไว้ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้จากการสร้างอาหารของพืชยังมีน้ำและแก๊สออกซิเจนอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (5 ส.ค 62)(มีใบงาน)