สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเรามองแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยมองผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่นำมากั้นแสง จะมองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้แตกต่างกันซึ่งสามารถจำแนกวัตถุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วัตถุที่ทำให้เรามองไม่เห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง วัตถุที่ทำให้เรามองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้แต่ไม่ชัดเจน และวัตถุที่ทำให้เรามองเห็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้ชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป. 4/1 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

สังเกตความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉาย เมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ        

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุที่นำมากั้นแสงด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เเสง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
เรื่อง การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นำมากั้นแสง (2) 27 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)