สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อถุงทรายอยู่นิ่ง แรงที่ถุงทรายดึงเครื่องชั่งสปริงจะเท่ากับน้ำหนักของถุงทราย หรือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อถุงทราย ดังนั้นมวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันโดยเมื่อมวลของถุงทรายเพิ่มขึ้น น้ำหนักของถุงทรายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/2  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ

จุดประสงค์

สังเกตและบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักของวัตถุ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักของวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนัก (2) 9 ก.ย. 65 (มีใบงาน)