สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ แม้วัตถุแต่ละชนิดจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่จากเริ่มต้นจนหยุดที่พื้นแตกต่างกัน แต่วัตถุทุกชนิดจะตกลงสู่พื้นเสมอ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อมวลของวัตถุ ในทิศทางที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 แรง
เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2) 26 ส.ค. 65 (มีใบงาน)