สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดอกไม้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ดอกไม้บางชนิดมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน แต่ดอกไม้บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

สังเกตและระบุส่วนต่างๆของดอก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของดอกด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง หน้าที่ของดอก (1) 16 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)