สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนที่เป็นสีเขียวของใบพืช เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำ ส่วนที่เป็นสีขาวเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สีของสารสารละลายไอโอดีนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1 สังเกตและอธิบายหน้าที่ของใบ

2 สังเกต อภิปรายและระบุชนิดของอาหารที่พืชสร้างขึ้น

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง ใบทำหน้าที่อย่างไร (1) 22 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)