สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รากของพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและ ธาตุอาหารแล้วลำเลียงไปยังลำต้น ลำต้นของพืชทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

สังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและลำต้น

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง หน้าที่ของรากและลำต้น (1) 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)