สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน จึงนำความเหมือนและ    ความแตกต่าง มาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะสามารถจำแนกสัตว์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถจำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

จุดประสงค์

อธิบายการจำแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ และการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกสัตว์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการจำแนกด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสัตว์ (5) 21 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)