สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์ปีก

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

จุดประสงค์

1 สังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์และจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม    

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการจำแนกด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสัตว์ (4) 17 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)