สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์บางชนิดมีกระดูกสันหลัง แต่สัตว์บางชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังของสัตว์มีลักษณะเป็นข้อ ๆ เรียงต่อกันไปตามแนวลำตัวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนหาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/3 จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

สังเกต และอธิบายลักษณะภายในของสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะภายในของสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใน ใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสัตว์ (2) 10 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)