สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางอย่างที่เหมือนกัน และมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจาก สัตว์ชนิดอื่น จึงนำมาใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/3 จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

สังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์จำแนกและอธิบายการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะภายนอกของสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและ ในใบงาน

.2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสัตว์ (1) 7 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)