สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อจําแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจําแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น กลุมสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์

จุดประสงค์

อธิบายผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์การกินอาหารและการเคลื่อนที

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิต ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการจำแนกด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (5) 31 พ.ค. 65 (มีใบงาน)