สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มไม่ใช่ พืชไม่ใช่สัตว์

โดยกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร เองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้

กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถสร้างอาหารเองได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์

จุดประสงค์

จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การเคลื่อนที่และการกินอาหารเป็นเกณฑ์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบ งาน

2. ประเมินทักษะการจำแนกด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (4) 27 พ.ค. 65 (มีใบงาน)