สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เห็ด รา และแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีลักษณะบางอย่างเหมือนและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/1  จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์

จุดประสงค์

รวบรวมข้อมูลและอธิบายลักษณะของเห็ด รา และแบคทีเรีย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะของเห็ดรา และแบคทีเรียด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2) 20 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)