สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ จะต้องอ่านออกเสียงคำให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธีและบอกความหมายของคำได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา

 จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                           

 ๑. บอกหลักการอ่านคำควบกล้ำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

๒. อ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                        

๓. เห็นความสำคัญของการออกเสียงคำควบกล้ำ

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การอ่านคำควบกล้ำ 5 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)