สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าใจความหมายของสำนวนไทย จะทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่ผิดความหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเห็นคุณค่าของการใช้สำนวนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๔.๑ ป.๕/๗ ใช้สำนวนได้ถูกต้อง          

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

๑. บอกหลักการใช้สำนวนไทยได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

๒. ใช้สำนวนไทยได้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนด

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                        

๓. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้สำนวนไทย

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สำนวนไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง สำนวนไทย ใช้ถูกต้อง (2) 4 ต.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)