สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สำนวนมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงคำพังเพยและสุภาษิต คำพังเพยเป็นการเปรียบเทียบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สุภาษิตเป็นคติสอนใจให้ประพฤติดี การเข้าใจความหมายของสำนวน คำพังเพย และสุภาษิต จะทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๕/๗ ใช้สำนวนได้ถูกต้อง          

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

๑. บอกลักษณะของสำนวนไทยได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

๒. เขียนระบุสำนวนไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                        

๓. เห็นคุณค่าของสำนวนไทย

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการทำใบงานที่ ๙ เรื่อง สำนวนไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง สำนวนไทย ใช้ถูกต้อง (1) 30 ก.ย 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)