สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การเรียนรู้เรื่อง การใช้พจนานุพรม เป็นการอ่านคำแนะนำในการใช้พจนานุกรมช่วยให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องวิธี ค้นหาที่มา ความหมาย และชนิดของคำ ทำให้นำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด     ท ๑.๑ ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม                         

    ๗.๒ จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

๑. บอกหลักการใช้พจนานุกรมได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

๒. เรียงลำดับคำตามพจนานุกรมและหาความหมายโดยใช้พจนานุกรมได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                        

๓. บอกประโยชน์ของพจนานุกรมได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ ๘ เรื่อง การใช้พจนานุกรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การใช้พจนานุกรม 29 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)