สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ควรพูดให้ชัดเจนเรียงเนื้อหาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามได้ และควรมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๓.๑   ป.๕/๔ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา                     

ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                            

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้                             

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

พูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้                                                                       

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                            

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

๑ ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง การเขียนแบบร่างการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

๒ สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

๓ ประเมินการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 27 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)