สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน เป็นการเขียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ความรู้และความเข้าใจ ภาษาที่ใช้ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน

ความหมายกระชับ เขียนถูกต้องตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องหรือนำไปใช้ได้ถูกวิธีและเหมาะสม        

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๒.๑ ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม                                                 

ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

บอกหลักการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้                                                        

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้                                                                 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                            

เห็นประโยชน์ของการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การเขียนคำแนะนำ และคำอธิบายแสดงขั้นตอน 23 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)