สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความเพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน เป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่อ่าน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทำให้เกิดทักษะที่ดี นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๑.๑ ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้                                                                    

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

อ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ได้                                                        

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

๑ ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

๒ สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

๓ ประเมินการอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การอ่านจับใจความ เรื่อง ราชาธิราชตอน กำเนิดมะกะโท 20 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)