สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยาย และการพรรณนา ต้องเข้าใจความหมายของคำ ประโยคและข้อความจะช่วยให้อ่านได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ทำให้เข้าใจความหมายของข้อความหรือเรื่องที่อ่านและนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกลักษณะของข้อความประเภทบรรยายและพรรณนาได้       

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

อ่านข้อความประเภทบรรยายและพรรณนาได้                                                            

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา

๒ สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

๓ ประเมินการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา                   

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ชั่วโมง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 16 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)