สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  เป็นการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยหลายภาษา เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน และภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษามีความเจริญงอกงามและมีคำใช้มากขึ้น 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๕/๕ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                                 

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                            

๑. บอกลักษณะของคำภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤตได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

๒. ระบุคำยืมภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤตได้ 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                        

๓. เห็นความสำคัญของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การระบุคำยืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 15 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)