สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทร้อยกรองที่มีคุณค่า เป็นบทร้อยกรองที่มีความไพเราะ ให้คุณค่าในด้านต่าง ๆ และให้ข้อคิดที่ดี ทำให้ผู้อ่าน      เกิดอารมณ์และจินตนาการ สามารถนำข้อคิดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๕.๑ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม                                                               

ท ๕.๑ ป.๕/๔ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ        

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                      

๑. อธิบายลักษณะของบทร้อยกรองที่มีคุณค่าได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                            

๒. เขียนสรุปข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที่กำหนดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                      

๓. เห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ ๘ บทร้อยกรองที่มีคุณค่า

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 13 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)