สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนย่อความเป็นการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปใหม่ โดยใช้สำนวนของผู้เขียน ให้มีความสั้น กระชับ     และเข้าใจง่าย เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความ และมีสาระสำคัญของเรื่องไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท ๒.๑ ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน                                                                            

ท ๒.๑ ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน   

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกหลักการเขียนย่อความได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                            

๒. สรุปหลักการเขียนย่อความได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                      

๓. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการสรุปหลักการเขียนย่อความ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (๑) 7 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)