สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สภาพของสังคมและภูมิปัญญาไทย ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ท ๕.๑ ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์                                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                        

๑. บอกความหมายและลักษณะของนิทานท้องถิ่นได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                           

๒. เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานท้องถิ่นที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                                   

๓. นำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

๑ ประเมินการประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทาน                                     

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น 1 ก.ย. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)