สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ นิยมใช้ในการพรรณนาเรื่องราวต่าง ๆ ผู้เรียนควรเข้าใจฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ เพื่อให้การแต่งมีความถูกต้อง สำนวนภาษาไพเราะงดงามสละสลวย จดจำได้ง่ายและเกิดจินตนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 4.1 ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการแต่งกาพย์ยานี 11 ได้                                                                      

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ได้                                                                                               

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                              

 เห็นคุณค่าและความงดงามของกาพย์ยานี 11

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ ๙ เรื่อง   การแต่งกาพย์ยานี ๑๑

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการทำใบงานที่ ๙ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี ๑๑

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (1) 26 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)