สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ต้องตั้งใจอ่านให้เข้าใจ จับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้      จึงจะแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตรงประเด็น และนำความรู้หรือข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจริงอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 1.1 ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้                                                                   

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้                                                    

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ 7 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 24 ส.ค.. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)