สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ต้องฟังและดูอย่างตั้งใจ จับใจความ สังเกตและพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ท 1.1 ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู                                     

ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์                                                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้                                                         

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                 

พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้                                                                          

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                  

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง สรุปหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู        

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 23 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)