สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ แล้วสามารถจับใจความโดยแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ จะทำให้ผู้อ่านมีเหตุผล รู้จักพิจารณาและนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 1.1 ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

 จุดประสงค์                                                                                                  

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                                                     

บอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้                                                             

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)                                                                                                

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้                                                                 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                                               

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

2 สังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของนักเรียน            

3 ประเมินการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน                                                                                                                                               

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
ชั่วโมง วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 19 ส.ค. 2565 (มีใบงาน ใบความรู้)